Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO); (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: CENTRUM MEDYCZNE Szpital Świętej Rodziny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 19, 90-302 (zwane dalej jako „CM”), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000291548, posiadającej NIP: 7251958081, REGON: 100428433 (zwany dalej jako „ADO”), reprezentowane przez Prezesa Zarządu dr. n. med. Roberta Mordakę. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: Paweł Architekt iodo@swietarodzina.com.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust.2 lit. h RODO oraz w celu ochrony obiektu i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa na terenie CM oraz umożliwienia wykrywania zachowań szkodzących CM lub narażających go na straty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego (wizerunek); 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i inne podmioty, z którym ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w celu udzielania świadczeń medycznych, prowadzenia obsługi administracyjnej, informatycznej, rozliczeniowej i związanej z ubezpieczeniem społecznym; 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym przez okres 20 lat; 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 8) podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy odrębnych przepisów prawa.